Các sư thầy sẽ làm buổi lễ an vị cho tượng phật thích ca tại chùa
Các sư thầy sẽ làm buổi lễ an vị cho tượng phật thích ca tại chùa
Vị Trí Đặt Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Tại Nhà
Vị Trí Đặt Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Tại Nhà
Các sư thầy sẽ làm buổi lễ an vị cho tượng phật thích ca tại chùa
Các sư thầy sẽ làm buổi lễ an vị cho tượng phật thích ca tại chùa
Những Lưu Ý Khi Thỉnh Tượng Phật Thích Ca Thờ Tại Nhà
Những Lưu Ý Khi Thỉnh Tượng Phật Thích Ca Thờ Tại Nhà
Ra Phôi Và điêu khắc hình dáng tượng theo hình mẫu của sản phẩm
Ra Phôi Và điêu khắc hình dáng tượng theo hình mẫu của sản phẩm
Chế tác chi tiết hai phần của tượng bào gồm phần đài sen và phần tượng phật đá cẩm thạch
Chế tác chi tiết hai phần của tượng bào gồm phần đài sen và phần tượng phật đá cẩm thạch
Chế tác chi tiết hai phần của tượng bào gồm phần đài sen và phần tượng phật đá cẩm thạch
Chế tác chi tiết hai phần của tượng bào gồm phần đài sen và phần tượng phật đá cẩm thạch
Vận chuyển Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Đài Sen đến chùa cho khách.
Vận chuyển Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Đài Sen đến chùa cho khách.
Các sư thầy sẽ làm buổi lễ an vị cho tượng phật thích ca tại chùa
Các sư thầy sẽ làm buổi lễ an vị cho tượng phật thích ca tại chùa