Mẫu Tượng Phật Thích Ca Đá Nguyên Khối Tại HCM

Thật ra Như Lai là một danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chính vì vậy Phật Tổ Như Lai, Phật Thích Ca Mâu Ni là một người.

.
.
.
.
error: Content is protected !!