Mẫu Tượng Phật Thích Ca Nguyên Khối Đá Trắng

Thật ra Như Lai là một danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chính vì vậy Phật Tổ Như Lai, Phật Thích Ca Mâu Ni là một người.

.
.
.
.
error: Content is protected !!